Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Odpady


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo životního prostředí - odbor odpadů

Ministerstvo životního prostředí Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:271-757
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
10.11.2010

Zahájení činnosti v oblasti nakládání s autovraky

03. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení činnosti v oblasti nakládání s autovraky

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále též "souhlas k provozování zařízení").
V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (osoba samostatně výdělečně činná) nebo právnická osoba oprávněná k podnikání (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na příslušný krajský úřad; v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnancem příslušného krajského úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
doklad totožnosti v originále (občanský průkaz).
Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů obsahuje (§ 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů):
obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,
seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,
popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
způsob skladování odpadů v zařízení,
návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, nejde-li o mobilní zařízení,
návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve vyhlášce č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dle postupů jednotlivých krajských úřadů.
Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (viz bod 10).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů činí 500 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit do 30 dnů; ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytnou podmínkou k udělení souhlasu krajského úřadu s provozováním zařízení a jeho provozním řádem je kolaudační rozhodnutí vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí samozřejmě splňovat i požadavky zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů] a požární ochrany.
Vzhledem k tomu, že se v případě provozovatele zařízení k nakládání s autovraky pracuje s nebezpečným odpadem, je nutno posoudit jeho vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Jaké technické požadavky musí zařízení ke sběru a zpracování autovraků splňovat?
Technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na místně příslušný úřad nebo příslušný krajský úřad.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo životního prostředí - odbor odpadů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.11.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.11.2010

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.