Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Daně - Daňová přiznání


Za správnost
návodu odpovídá:

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7
117 22 Praha 1
- sekce metodiky a výkonu daní
- odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend / oddělení majetkových daní a daně silniční

Generální finanční ředitelství Stáhnout životní situaci v xml Kompletní zobrazení
ID záznamu
L:6135
Datum zveřejnění
13.04.2012
Poslední aktualizace
28.05.2013

Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani silniční

03. Pojmenování (název) životní situace

Vznik povinnosti podat daňové přiznání k dani silniční

04. Základní informace k životní situaci

Daňové přiznání jste povinni podat, pokud vám vzniká daňová povinnost podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a také na výzvu správce daně, tj. finančního úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:
poplatník jako daňový subjekt,
zákonný zástupce fyzické osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně,
správcem daně ustanovený zástupce fyzické nebo právnické osoby,
zmocněný zástupce zvolený poplatníkem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Daňové přiznání podává fyzická nebo právnická osoba (dále též "poplatník daně"), která:
je provozovatelem silničního vozidla registrovaného v České republice v registru silničních vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
užívá silniční vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo silniční vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru silničních vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž:
zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního vozidla nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k podnikatelským účelům,
stálá provozovna osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 nepodávají daňové přiznání poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhají-li další vozidla těchto poplatníků dani silniční.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání lze podat (osobně, poštou) jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí České republiky (aktuálně pro zdaňovací období 2012 - vzor č. 15) nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.
Daňové přiznání lze podat též elektronicky prostřednictvím datové schránky, formou datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem, a to ve tvaru, struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí České republiky v aplikaci "Elektronická podání pro finanční správu".
Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, je-li toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v ust. § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
V daňovém přiznání jste povinni si daň vypočítat a uvést i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel kategorie L (mopedy, motocykly, tříkolky, lehké čtyřkolky a motokola) a jejich přípojná vozidla a vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Daňové přiznání podejte na územním pracovišti místně příslušného finančního úřadu podle vašeho trvalého pobytu v České republice, jste-li fyzická osoba, nebo v místě vašeho sídla v České republice, jste-li právnická osoba.
Územní působnost a sídlo (včetně názvu) nově vzniklých finančních úřadů upravuje ust. § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Územní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami (místně příslušným správcem daně je finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku - nikoli územní pracoviště).
Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (jejich seznam je uveden v příloze této vyhlášky) - naopak územní pracoviště finančních úřadů nacházející se v jejich sídlech jsou stanovena "Pokynem č. GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části".

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správu daně silniční vykonává územní pracoviště finančního úřadu - jeho pověřený útvar, zpravidla oddělení (většinou vyměřovací), příp. příslušný referát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné další dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy k dani silniční pro zdaňovací období 2012 jsou k dispozici na příslušných finančních úřadech nebo na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V souvislosti s podáním daňového přiznání nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost, nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému zpracovává přiznání daňový poradce nebo jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení.
V případě úmrtí poplatníka nebo jeho zániku v průběhu zdaňovacího období se postupuje podle § 239 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Při insolvenčním řízení je poplatník povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno (tuto lhůtu nelze prodloužit) - postupuje se podle § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání lze podat v elektronické podobě (viz bod 07).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání můžete nahradit již podané daňové přiznání opravným daňovým přiznáním (viz § 138 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V řízení se dále postupuje dle tohoto opravného přiznání a k předchozímu přiznání se nepřihlíží. Nově lze takto nahradit i dodatečná přiznání nebo již podaná opravná přiznání.
Uplyne-li již lhůta k podání daňového přiznání a vy zjistíte, že daň má být vyšší než poslední známá daň, jste povinni podat do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání (viz § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit.
V této lhůtě jste oprávněni podat i dodatečné přiznání:
kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje vámi dříve tvrzené,
na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši; dodatečné přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.
V dodatečném daňovém přiznání uvedete rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění; v případě dodatečné daně nižší nebo beze změny poslední známé daně je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže (v samotném přiznání či na samostatné příloze formátu A4) specifikovat.
Dodatečné daňové přiznání není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, popř. je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která byla subjektu oznámena, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně; tyto skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného přiznání dle výše uvedené lhůty pro podání a úhradu - nová lhůta začne běžet po ukončení daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň nemění, nebo od právní moci dodatečného platebního výměru (byl-li dle zjištění kontroly vydán), popř. od právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.
Podá-li subjekt dodatečné přiznání ještě před vyměřením (doměřením) daně, řízení zahájené tímto podáním se zastaví.
Podání dodatečného přiznání má přednost před obnovou řízení (viz § 117 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nepodáte-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání k dani silniční ve stanovené lhůtě (viz bod 13, resp. 19), nebo učiníte-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, vznikne vám povinnost uhradit pokutu na základě platebního výměru podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně).
V případě, kdy neučiníte úkon dle věty předcházející a neučiníte tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato přiznání trvá, použije se při výpočtu částky podle § 250 odst. 1 nebo 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovená horní hranice - výše pokuty pak v tomto případě činí vždy minimálně 500 Kč.
Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného nebo dodatečného přiznání se nepředepíše a povinnost úhrady vám nevzniká, dosáhne-li její výše vypočtená podle § 250 odst. 1 nebo 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, částku menší než 200 Kč.
V případě, že nezaplatíte daň silniční ve lhůtě uvedené v bodě 13, resp. 19, dostáváte se do prodlení a finančním úřadem vám je předepsán na dani silniční úrok z prodlení (§ 252 a 253 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

22. Další informace

Vzniknou-li vám při podání daňového přiznání k dani silniční nějaké další nejasnosti a potíže, obraťte se nejlépe na územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu.
Základní informace vám podá kterýkoli finanční úřad, resp. územní pracoviště.
Ve složitějších a specifických případech doporučujeme obrátit se na daňového poradce, příp. na Komoru daňových poradců České republiky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7
117 22 Praha 1
- sekce metodiky a výkonu daní
- odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend / oddělení majetkových daní a daně silniční

26. Kontaktní osoba

Bc. Darek VÍT

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.05.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.