Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Bezpečný podnik


Za správnost
návodu odpovídá:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Stáhnout životní situaci v xml Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:240-499
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
19.01.2011

Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele

03. Pojmenování (název) životní situace

Pracovní úraz a povinnosti zaměstnavatele

04. Základní informace k životní situaci

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.
Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zaměstnavatel
Úrazem postižený zaměstnanec
Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Odborová organizace
Pozůstalí po postiženém zaměstnanci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech náležitostí požadovaných právními předpisy.
Dle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen:
objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny,
vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:
ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo,
k úmrtí zaměstnance,
předat postiženému zaměstnanci vyhotovený záznamu o pracovním úrazu, v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. Se vznikem pracovního úrazu nastává odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu v rozsahu uvedeném v § 366 a násl. zákoníku práce.
Tato odpovědnost je kryta zákonným pojištěním na základě nadále platného ustanovení § 205d zrušeného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlaste pracovní úraz a zašlete záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, a to bez zbytečného odkladu. Jedno vyhotovení záznamu předejte postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
K uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnavatele je nutno vznik škodné události (pracovního úrazu) bez zbytečného odkladu oznámit příslušné organizační jednotce pojišťovny.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Dle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (dále jen "nařízení vlády"), ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti (§ 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu (§ 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů),
zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Dle § 4 odst. 2 nařízení vlády ohlásí zaměstnavatel smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti (§ 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů),
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů),
zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Pro účely hlášení úrazu podle nařízení vlády se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle § 6 nařízení vlády zašle zaměstnavatel záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti (§ 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů),
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů),
zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Dle § 7 nařízení vlády zašle zaměstnavatel v případě smrtelného pracovního úrazu záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl:
územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti (§ 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů),
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů),
zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Dle § 8 nařízení vlády je zaměstnavatel povinen vyhotovit a zaslat záznam o úrazu - hlášení změn, pokud se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v odeslaném záznamu o úrazu.
Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že:
hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,
dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo
došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn.
Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti (§ 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů),
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů),
zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podle § 8 písm. b) bodu 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má sídlo, že nastala škodná událost, vyjádřit se k požadované náhradě a k její výši, případně zmocnit pojišťovnu, aby za něho v této věci jednala.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jestliže dojde k pracovnímu úrazu u jiného zaměstnavatele, než u kterého je postižený zaměstnanec v pracovním nebo obdobném poměru, pak je tato právnická či fyzická osoba, u níž k úrazu došlo, povinna pracovní úraz bez zbytečného odkladu ohlásit zaměstnavateli, který k němu svého zaměstnance vyslal, a umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.
Veškeré ostatní povinnosti, které jsou v tomto návodu uvedeny, pak musí plnit zaměstnavatel, u něhož je postižený zaměstnanec v pracovněprávním vztahu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro zaslání záznamu o pracovním úrazu lze využít elektronické formuláře dostupné na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a oborovém portálu BOZPinfo.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny. Spory o výši odškodnění je možno řešit před soudem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 2 000 000 Kč (§ 17 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy

Dotazy, týkající se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou dostupné na oborovém portálu BOZPinfo.cz.
Další případné dotazy můžete odeslat pomocí příslušného formuláře.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

BOZPinfo.cz (oborový portál pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

26. Kontaktní osoba

Oldřich Kolínský

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.01.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.