Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Ztráta zaměstnání


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:223-633
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
18.01.2016

Ztráta zaměstnání

03. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta zaměstnání

04. Základní informace k životní situaci

Ztráta stálého příjmu ze zaměstnání.
Při ztrátě zaměstnání si vhodné zaměstnání zabezpečujete sami, prostřednictvím agentur práce nebo za pomoci příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen "Úřad práce").
Uchazeči o zaměstnání, vedeni v evidenci Úřadu práce, mají právo na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech, na podporu v nezaměstnanosti, při splnění podmínek uvedených v § 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zaměstnanosti"), na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebují, na pracovní rehabilitaci, pokud jde o osobu se zdravotním postižením.
Úřad práce zprostředkovává zaměstnání na celém území České republiky a v případech stanovených zákonem i do zahraničí. Zaměstnání do zahraničí lze zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče o zaměstnání.
Doba, po kterou jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se započítává jako účast na důchodovém pojištění po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti a nejvýše v rozsahu tří let po dobu, kdy vám podpora v nezaměstnanosti nenáleží.
Za uchazeče o zaměstnání je plátcem zdravotního pojištění stát.
Při ztrátě zaměstnání, pokud nejste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, jste povinni platit si své zdravotní pojištění.
Doba nezaměstnanosti, kdy nejste vedeni na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, se nezapočítává jako účast na důchodovém pojištění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která ztratila zaměstnání.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání Úřad práce a splníte zákonem stanovené podmínky, budete Úřadem práce zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom Úřad práce rozhodnutí.
Vždy žádáte o zprostředkování zaměstnání. Nelze žádat jen o podporu v nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. Také nelze požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen z důvodu splnění podmínky pro poskytnutí sociální dávky.
Zařazení a vedení v evidenci uchazečů nebrání:
výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pokud máte zájem o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce, osobně se dostavte na Úřad práce a podejte písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání.
(Bez osobní návštěvy Úřadu práce o zprostředkování zaměstnání požádat nelze; to znamená např. dopisem, elektronickou poštou, telefonicky apod.)

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad práce, v jehož správním obvodu máte bydliště.
Bydlištěm je u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky; u cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje; u cizince, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.
Uchazeč o zaměstnání může požádat Úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce, v jehož správním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na poradce pro zprostředkování zaměstnání Úřadu práce (v úředních hodinách).
Na kontaktních pracovištích mohou být úřední hodiny (vzhledem k provozním podmínkám) stanoveny odlišně. Bližší informace naleznete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Úřadu práce předložte:
doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu (občanský průkaz); občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti jako občané České republiky, do evidence uchazečů o zaměstnání se zařadí na základě povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu nebo podle místa, kde se zdržují,
doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list), o ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání (např. maturitní vysvědčení, diplom atd.), potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o vyměřovacím základu; pokud nemůžete bez vlastní viny předložit při první návštěvě Úřadu práce doklad o ukončení zaměstnání, můžete být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání na základě čestného prohlášení,
doklad o zdravotním omezení,
pokud vykonáváte pracovní činnost, která nebrání vašemu zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (viz bod 06), jste povinni Úřadu práce ohlásit a doložit výkon této činnosti, její rozsah a výši odměny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Žádost o zprostředkování zaměstnání" a "Žádost o podporu v nezaměstnanosti" jsou k dispozici na každém Úřadu práce; potvrzení o ukončení zaměstnání (zápočtový list) vydává zaměstnavatel.
"Žádost o zprostředkování zaměstnání", "Žádost o podporu v nezaměstnanosti" a "Základní poučení uchazeče o zaměstnání" jsou k dispozici také na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.
Pokud požádáte o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti považovány za náhradní doby zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Uchazeč o zaměstnání je podle zákona povinen:
poskytovat Úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny,
sdělit Úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb,
podrobit se na žádost Úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní způsobilosti,
oznámit Úřadu práce osobně nebo písemně do 8 kalendářních dnů skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, např. nástup do zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na Úřad práce ve stanoveném termínu, změnu bydliště, nástup výkonu trestu odnětí svobody, nástup do vazby a uznání plné invalidity,
výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání (§ 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti) je uchazeč o zaměstnání povinen Úřadu práce oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce můžete podat písemně do 15 dnů od převzetí rozhodnutí. Odvolání podejte Úřadu práce, odvoláváte se k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Žádost o obnovu řízení podejte v případě, že nastaly nové skutečnosti, které nebyly známy v průběhu správního řízení, do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu obnovy řízení dozvěděli, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Žádost podejte tomu orgánu, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úřad práce vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím, jestliže:
nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, kterou Úřadu práce bez vážných důvodů ve stanovené lhůtě neoznámil,
není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,
zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
vykonává nelegální práci.
Dále Úřad práce uchazeče o zaměstnání vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže bez vážných důvodů:
odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací,
neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu,
odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu,
maří součinnost s Úřadem práce.
V těchto dalších případech vyřazení z evidence a při vyřazení z důvodu výkonu nelegální práce může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby šesti měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.
O vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání rozhoduje Úřad práce ve správním řízení.

21. Nejčastější dotazy

Jaké zaměstnání je vhodné?
Podle zákona o zaměstnanosti je vhodným zaměstnáním zaměstnání, které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, a které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.
Pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor trhu práce

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.01.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, může o tuto službu požádat kterýkoliv Úřad práce na území České republiky.
Zájemcem o zaměstnání se může stát i fyzická osoba, která není nezaměstnaná. Úřad práce zájemci o zaměstnání zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Rekvalifikaci může zájemci o zaměstnání zabezpečit ale pouze Úřad práce, v jehož správním obvodu má zájemce bydliště. Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání. Úřad práce skončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání.
V případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří, Úřad práce skončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání.