Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Vysoké školy


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:204-186
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
09.01.2015

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

03. Pojmenování (název) životní situace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

04. Základní informace k životní situaci

Absolvent zahraniční vysoké školy (občan České republiky i cizinec) může požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:
absolvent zahraniční vysoké školy, nebo
zákonný zástupce absolventa vysoké školy, nebo
na základě plné moci jeho zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte být držitelem zahraničního diplomu o vysokoškolském vzdělání a požádat o uznání zahraničního vzdělání na území České republiky.
Nutné je splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte věcně příslušnému orgánu (veřejná vysoká škola nebo příslušné ministerstvo).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.
Ministerstvo obrany, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti vojenství.
Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o odvolání proti rozhodnutí veřejné vysoké školy o zamítnutí žádosti nebo, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané ve Spolkové republice Německo (čl. 3 odst. 2 mezinárodní smlouvy č. 60/2008 Sb.m.s.).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace musí obsahovat:
datum narození,
adresu trvalého bydliště, příp. adresu určenou pro doručování,
název a adresu zahraniční vysoké školy,
název studijního programu a oboru studia,
datum zahájení a ukončení studia.
K žádosti je třeba přiložit také následující přílohy:
úředně ověřenou kopii diplomu (notářem nebo matrikou),
úředně ověřenou kopii seznamu vykonaných zkoušek nebo dodatek k diplomu (tzv. "Diploma Supplement"),
úřední překlady obou dokumentů do češtiny (nutné ověřit, zda veřejná vysoká škola úřední překlad vyžaduje),
písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent zahraniční vysoké školy,
rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.
Uznávací orgán může požadovat ověření diplomu Apostillou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, podepsané 5.10.1961 v Haagu, tzv. Haagská úmluva, publikovaná pod č. 45/1999 Sb.) nebo ministerstvem zahraničních věcí příslušného státu nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, byl-li doklad vydán v zemi, která není signatářem Haagské úmluvy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Můžete však využít formuláře žádostí, které jsou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých veřejných vysokých škol, příp. na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů; ve složitějších případech činí lhůta 60 dnů ode dne doručení kompletní žádosti (včetně příloh).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Smlouvy a úmluvy:
Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)
Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)
Dvoustranné smlouvy o právní pomoci

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Do 15 dnů od doručení rozhodnutí můžete podat:
odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola,
rozklad k ministrovi, jestliže napadené rozhodnutí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoprávněné užívání akademického titulu lze uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Další informace vám může poskytnout Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, e-mail: nostrifikace@msmt.cz nebo enic-naric@msmt.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol

26. Kontaktní osoba

Kamila Čížová, Zdeňka Pastorová, Lucie Trojanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.