Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Myslivost


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo zemědělství - odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Ministerstvo zemědělství Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:177-773
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
12.07.2006

Vydání loveckého lístku

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání loveckého lístku

04. Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.
Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:
pro české občany:
na dobu neurčitou nebo
na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok,
pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem:
na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,
pro cizince:
na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):
složení zkoušky z myslivosti nebo
získání právním předpisem stanoveného vzdělání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (§ 47 odst. 1, § 60 a 69 odst. 6 zákona o myslivosti); místní příslušnost:
podle místra trvalého pobytu (bydliště),
podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, resp. bydliště).
Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností; v Praze, Brně, Ostravě a Plzni tuto činnost vykonávají magistráty těchto měst.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (bod č. 8) se zaměstnancem, který má danou problematiku v pracovní náplni (ten, který má v pracovní náplni vydávání loveckých lístků) v úředních hodinách, pokud se nedomluvíte jinak.
Další možností je požádat o právní pomoc některého z advokátů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:
občanský průkaz nebo cestovní pas,
výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol...").

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku, která je k dispozici na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
na 1 den 30 Kč,
na 5 dnů 50 Kč,
na 30 dnů 70 Kč,
na 6 měsíců 100 Kč,
na 1 rok 150 Kč,
na dobu neurčitou 1 000 Kč.
Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti, tj. většinou:
složenkou, kterou žadatel obdrží na příslušném orgánu státní správy myslivosti nebo
přímo zaměstnanci, který žádost vyřizuje (proti vydání potvrzení) nebo
v pokladě příslušného orgánu státní správy myslivosti (proti vydání potvrzení).
V případě soudního sporu též soudní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení ve správním řízení:
bezodkladně,
do 30 dnů,
do 60 dnů,
případně déle.
Záleží na povaze případu, zejména jeho složitosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou:
řádné - odvolání,
mimořádné:
přezkoumání podle správního řádu,
přezkoumání soudem.
Odvolání se uplatňuje způsobem stanoveným správním řádem. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání.
V případě loveckých lístků "kladné rozhodnutí" není obvykle vydáváno samostatným správním rozhodnutím, ale přímo vydáním loveckého lístku. V případě negativního rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.
Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem, občanským soudním řádem, soudním řádem správním).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:
přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu pokuta do 5 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
trestného činu podle trestního zákona, hrozí mu:
trest odnětí svobody až na 2 roky nebo
peněžitý trest nebo
zákaz činnosti nebo
propadnutí věci nebo
odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.
Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti, hrozí pokuta 30 000 Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor rybářství, myslivosti a včelařství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2002

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.07.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.