Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Registrace vozidel


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů

Ministerstvo dopravy Stáhnout životní situaci v xml Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:123-736
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
23.01.2013

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

03. Pojmenování (název) životní situace

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o odhlášení na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel motorového nebo přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo; v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:
doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
U firemních vozidel předložte také originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o zápis změn údajů" získáte na všech příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla musí být provedeno do 10 pracovních dnů po jeho změně.
Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být:
zmocněnec,
leasingová společnost,
zástavní věřitel apod.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt odhlášení na nového provozovatele nebo vlastníka?
Ano, je to nutné s ohledem na § 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.10.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.01.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku.
Vozidlo lze rovněž odhlásit na osobu, která nemá v České republice pobyt; potom je i příslušnost úřadu k registraci cizince řízena podle příslušností původního vlastníka, který odhlášení podává.
---
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel musí dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, splňovat následující:
Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby uvedené v § 11 zákona povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
K žádosti se přikládá:
technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby,
ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.
K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části.
K žádosti v případech změny údajů u dočasně vyřazeného vozidla z registru silničních vozidel přikládá žadatel technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu a dále čestné prohlášení, že na vozidle nebyly provedeny změny.