Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Katastr nemovitostí


Za správnost
návodu odpovídá:

Český úřad zeměměřický a katastrální - kancelář předsedy

Český úřad zeměměřický a katastrální Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:103-85
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
01.09.2017

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

03. Pojmenování (název) životní situace

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

04. Základní informace k životní situaci

Údaje z katastru nemovitostí poskytují katastrální úřady zejména v těchto formách:
Výpis z katastru nemovitostí:
Výčet nemovitostí vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z dalšího práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory.
Kopie katastrální mapy:
Kopie katastrální mapy zobrazuje vybrané parcely katastru nemovitostí.
Údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí:
Kopie a výstupy listin, na základě kterých byl proveden zápis do katastru nemovitostí.
Evidence práv pro osobu:
Výstup obsahující informaci, zda zadaná fyzická nebo právnická osoba má v katastru nemovitostí evidována vlastnická nebo jiná věcná práva; informace obsažené ve výstupní sestavě jsou platné vždy k okamžiku vyhotovení výstupu.
Výstup lze poskytnout i v případě, že zadaná osoba nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická ani jiná věcná práva.
Vybrané formy jsou veřejnou listinou, tj. listinou splňující náležitosti stanovené obecně závazným předpisem, která osvědčuje skutečnosti v ní uvedené; výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu a identifikace parcel vyhotovené ve formě stanovené obecně závazným předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku jejich vyhotovení.
Úplný výčet forem poskytovaných údajů stanoví obecně závazný právní předpis.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Údaje z katastru nemovitostí se poskytují každému, kdo o to požádá.
Evidence práv pro osobu, údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí a údaje o dosažených cenách nemovitostí lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Informace potřebné pro dohledání příslušného údaje v katastru nemovitostí se liší v závislosti na požadované formě poskytnutí; zpravidla je potřeba znát:
katastrální území,
číslo popisné nebo evidenční,
parcelní číslo,
jméno, příjmení a datum narození (popř. rodné číslo) nebo název a IČO oprávněné osoby,
spisovou značku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ústní nebo písemné žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Výpis z katastru nemovitostí,
kopii katastrální mapy v územích s digitální katastrální mapou,
údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
evidenci práv pro osobu (a další tiskové výstupy)
S ostatními požadavky se obraťte na katastrální úřad příslušný podle území, ve kterém se nachází nemovitost, která je předmětem žádosti (např. v případech, kdy v území ještě není digitální katastrální mapa).
Výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy lze získat také na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT (notáři, krajské úřady, matriční úřady a obecní úřady, zastupitelské úřady, Česká pošta a Hospodářská komora); výpis z katastru nemovitostí pak také pomocí webového formuláře Czech POINT (E-SHOP).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na informační tabuli každého katastrálního úřadu jsou k dispozici informace o přesném místě, kde výpis z katastru nemovitostí získáte.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro získání evidence práv pro osobu, údajů ze sbírky listin katastru nemovitostí nebo údajů o dosažených cenách nemovitostí je nutné předložit doklad prokazující totožnost žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Obvykle se údaje vydávají na základě ústní žádosti, příp. písemné žádosti sepsané žadatelem; v některých případech je možné využít nepovinných formulářů, které naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poskytování údajů z katastru nemovitostí je zpoplatněno v závislosti na formě poskytnutých údajů za správní poplatek podle položky 119 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo za úplatu podle příloh k vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Správní poplatek za vydání:
výpisu z katastru nemovitostí činí 100 Kč za každých započatých 20 parcel,
kopie katastrální mapy činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4,
ověřené kopie ze sbírky listin katastru nemovitostí činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4.
Úplata za vydání:
prosté kopie ze sbírky listin katastru nemovitostí činí 20 Kč za každou započatou stránku formátu A4,
evidence práv pro osobu činí 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4.
Kompletní sazebník správních poplatků a úplat za poskytování údajů z katastru nemovitostí katastrálními úřady naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Správní poplatky a úplaty lze hradit hotově (na katastrálním úřadu), složenkou či bezhotovostním převodem; správní poplatky lze hradit také kolkovými známkami.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí je 30 dnů (podle § 22 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).
V případě osobní návštěvy se údaje poskytují zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se provádí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud se domníváte, že je v údajích uveden chybný údaj, obraťte se na příslušný katastrální úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

- Musím jít pro výpis z katastru nemovitostí na katastrální úřad?
Nemusíte, můžete využít např. kontaktních míst Czech POINT.
Pokud na výpis z katastru nemovitostí nespěcháte, tak žádost můžete zaslat poštou; následně obdržíte výzvu k zaplacení správního poplatku.
Po zaplacení správního poplatku a zaslání dokladu o jeho úhradě katastrálnímu úřadu vám katastrální úřad pošle vyhotovený výpis z katastru nemovitostí.
- Potřebuji potvrzení o tom, že nejsem vlastníkem nemovitosti, jak ho získám?
Požadujte na katastrálním úřadu vyhotovit evidenci práv pro osobu, kterou lze poskytnout i v případě, že zadaná osoba nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická ani jiná věcná práva.

22. Další informace

Více informací k poskytování údajů z katastru nemovitostí naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Elektronicky prostřednictvím aplikace Dálkový přístup; výpis z katastru nemovitostí získaný dálkovým přístupem v elektronické podobě je opatřen elektronickou značkou a je veřejnou listinou.
Aplikace je určena registrovaným uživatelům; výstupy z aplikace jsou zpoplatněny.
Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z katastru nemovitostí, můžete využít zdarma a bez registrace aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, prostřednictvím které lze nahlížet - jak na popisné informace, tak na katastrální mapu.
Prostřednictvím aplikace lze zakoupit vybrané výstupy z katastru nemovitostí, např. výpis z katastru nemovitostí; platba je realizována prostřednictvím platebního portálu (on-line).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální - kancelář předsedy

26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.